پیدایش و سیر تکامل مرکب

به پیروی از تولید مرکب که پس از آغاز نوشتن بود، مبحث مرکب چاپ هم بعد از اختراع فرآیند چاپ مطرح شد.

قرن ها پس از پیشرفت نوشتن، چینی ها عمل چاپ را اختراع کردند. در ابتدا حروف و اشکال را روی تخته کنده کاری کرده، به مرکب آغشته می کردند و با آن چاپ می کردند.

جوهر ماده رنگی است که با استخراج عصاره به دست می آید اما مرکب از ترکیب کردن چندین عنصر ساخته میشود.

مرکب ها به دو گروه عمده مرکب های غیر چاپی و مرکب های چاپ تقسیم می شوند.

1. مرکبهای غير چاپی:
از این نوع مرکب برای نقاشی، نوشتن و ترسیم استفاده می شود.

• مرکب تحریر یا جوهر خودنویس
• جوهر ماژیک
• جوهر خودکار

2. مرکبهای چاپ:
مرکب چاپ با در نظر گرفتن عامل های مختلفی مانند روش چاپ، سطح چاپی نحوه خشک کردن، قوام و دوام و ... طراحی و تولید می گردد.

امروزه مقررات و استانداردهای جدیدی در حوزه های زیست محیطی و بهداشت و به خصوص در حوزه مواد غذایی تبیین شده که رعایت آن ها نیز جزء دستور کار مرکب سازان قرار گرفته است.

در ادامه پیدایش و سیر تکامل مرکب را بررسی می کنیم.


• مرکب چاپ اوليه
• مرکب نقاشی (تمبرا)
• مرکبه ای پايه روغنی
• پيدايش رنگدانه های مصنوعی
• مرکب چاپ آنيلين
• مرکب چاپ فتوگراور
• مرکب های امروزی
• مرکب چاپ ديجيتال